Podziały nieruchomości i działek

Sporządzenie prawidłowego projektu podziału działki służy możliwości efektywnego wykorzystania całego potencjału nieruchomości przy uwzględnieniu wymogów prawa budowlanego oraz przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Nasza oferta:

 • Geodezyjne opracowanie projektu podziału (w tym sporządzenie mapy z projektem podziału).
 • Geodezyjne opracowanie projektu scalenia i podziału nieruchomości.
 • Mapy z projektem podziału nieruchomości liniowych ( drogi ) i budownictwa.

Objaśnienia:

Podstawowymi aktami prawnymi, będącymi podstawą do przeprowadzenia procedury podziału nieruchomości są:

 • ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym,
 • ustawa o gospodarce nieruchomościami,
 • rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości,
 • ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Procedura geodezyjnego podziału działki gruntu polega na fizycznym podzieleniu działki ewidencyjnej na części, w wyniku ustalenia granic podziału oraz sporządzenia wymaganej odrębnymi przepisami dokumentacji technicznej. Wspomniana procedura obejmuje:

 • wstępny projekt podziału (wymagana opinia wójta, burmistrza lub prezydenta miasta),
 • ocenę zgodności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (lub z warunkami zawartymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego),
 • protokół z czynności przyjęcia granic,
 • projekt podziału z projektowanymi granicami wydzielanych części działki sporządzony przez geodetę,
 • ostateczną decyzję o podziale nieruchomości (wydaną przez wójta, burmistrza bądź prezydenta miasta),
 • wyniesienie i okazanie granic stronom postępowania podziałowego w terenie przez geodetę,
 • klauzulę potwierdzającą przyjęcie dokumentacji podziałowej do powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (PODGiK).

Wniosek o podział nieruchomości jest składany przez osobę właściciela lub użytkownika wieczystego gruntu (bądź wspólny i zgodny wniosek wszystkich współwłaścicieli lub współużytkowników wieczystych nieruchomości).