Projektowanie, zakladanie i pomiar osnowy

Przed przystąpieniem do obsługi geodezyjnej sporządza się projekt osnowy realizacyjnej. Projektowanie należy poprzedzić zebraniem dokumentacji geodezyjno-kartograficznej i projektowej, ustaleniem wymagań dotyczących osnowy oraz harmonogramem prac budowlanych. Dodatkowo, w porozumieniu z kierownikiem budowy lub wykonawcami prac budowlanych należy ustalić miejsce składowania bądź rozmieszczenia materiałów, budowli tymczasowych lub innych urządzeń mogących utrudnić czy nawet uniemożliwić korzystanie z punktów osnowy realizacyjnej.Geodezyjną osnowę realizacyjną stanowią punkty, z których podczas całej budowy wykonywane będą pomiary związane z tyczeniem obiektów w terenie, a także realizacją i montażem obiektów, budynków i urządzeń. W wielu przypadkach zdarza się, że osnowa realizacyjna przydaje się także po zakończeniu inwestycji – może służyć do powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej, rzadziej do pomiarów kontrolnych. Sposób projektowania, stabilizacji i wyznaczania osnowy realizacyjnej jest uzależniony od wielu czynników, wśród których można wymienić stopień zainwestowania i rozmieszczenia obiektów, ukształtowania terenu, techniki pomiaru i określone dokładności, dostępny sprzęt pomiarowy i inne warunki uzgodnione  z inwestorem. Punkty osnowy realizacyjnej mają z reguły określone w danym układzie (lokalnym bądź państwowym) współrzędne płaskie X i Y oraz wys. H.